راهنمای سامانه

لطفاً موارد ذیل را در بهره برداری از سامانه مورد توجه قرار دهید.
- اطلاعات درخواستی را به زبان فارسی در سامانه ثبت نمایید.
- از انتقال نوشته از سایر برنامه ها و وبسایت ها جداً خودداری نمایید.
- در صورت ورود ناقص اطلاعات در صورتی که با همان سیستم مراجعه نمایید می توانید ادامه دهید.

اشتراک در بانک اطلاعات مدیران RSS